REGULAMIN

REGULAMIN KONKURSU
 „ZAPROŚ NAS DO SIEBIE”
 (dalej „Regulamin”)

A Postanowienia ogólne.
1. Konkurs „Zaproś nas do siebie” (zwany dalej „Konkursem”) jest organizowany przez ZET Premium Sp. z o. o z siedziba w Warszawie przy ul. Żurawiej 8, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000112971, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 526-21-25-395 oraz numer statystyczny REGON 012921558, z kapitałem zakładowym w wysokości 19.070.000,00  PLN (dalej „Organizator”) na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Fundatorem nagród w konkursie jest ZET Premium (dalej „Fundator”).
3. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne z wyłączeniem:
a) pracowników oraz stron umów cywilnoprawnych zawieranych przez Organizatora, Eurozet Sp. z o. o., Fundatora lub spółek zależnych od powyżej wymienionych;
b) innych osób, które brały udział w organizowaniu Konkursu;
c) osób najbliższych wobec osób wymienionych w lit. a) i b) powyżej, to jest osób będących wobec takiej osoby małżonkiem, wstępnym, zstępnym, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu;
d) osób małoletnich, osoby te mogą brać udział w Konkursie wyłącznie za zgodą prawnych opiekunów.
B. Czas trwania Konkursu.
Konkurs zostanie zorganizowany i przeprowadzony na antenie Radia ZET oraz na stronie internetowej www.radiozet.pl (dalej „Strona Internetowa) w terminie od dnia 19 kwietnia 2012 roku (dalej: „Czas trwania Konkursu”). Zakończenie Czasu trwania Konkursu zostanie ogłoszone na Stronie Internetowej.
C. Komisja Konkursowa.
Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz dokonania wyboru zwycięzców Konkursu, rozpatrywania oraz interpretacji Regulaminu, Organizator powoła Komisję Konkursową. W skład Komisji Konkursowej wejdą osoby delegowane przez Organizatora.
D. Nagrody.
1. Nagrodą w Konkursie jest emisja porannego programu Dzień Dobry Bardzo z miejsca wskazanego przez zwycięzcę i z jego udziałem (dalej „Nagroda”).
2. Każdemu uczestnikowi Konkursu przysługuje jednorazowe prawo do wygrania Nagrody.
3. Jakiekolwiek roszczenia uczestników Konkursu z tytułu nieotrzymania Nagród, które nie zostały im przyznane, są wyłączone.
E. Warunki uczestnictwa i przebieg Konkursu.
1. W Czasie Trwania Konkursu Organizator zamieści na Stronie Internetowej formularz zgłoszeniowy zawierający zadanie konkursowe.
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wypełnienie formularza konkursowego, z równoczesnym podaniem swoich danych osobowych tj.: imię, nazwisko, dokładny adres zamieszkania, adres e-mail oraz telefon kontaktowy (dalej: „Dane”).
3. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego stanowi zgłoszenie do konkursu (dalej „Zgłoszenie Konkursowe”), a osoba wypełniająca formularz staję się uczestnikiem Konkursu (dalej „Uczestnik”) i czyni to we własnym imieniu. Ponadto Uczestnik zobowiązuję się do udostępnienia ekipie Radia ZET zgłoszonego miejsca, z którego będzie nadawany program w uzgodnionym z Organizatorem czasie.
4. Komisja Konkursowa spośród nadesłanych Zgłoszeń konkursowych wybierze najciekawsze, a jego autorom przyzna Nagrody (dalej „Zwycięzca”). Dane Zwycięzców zostaną ogłoszone w programie Dzień Dobry Bardzo na antenie Radia ZET.
5. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji Danych uczestników Konkursu podanych w nadesłanych zgłoszeniach.
6. Organizator zastrzega możliwość odstąpienia od przyznania Nagrody w przypadku jeśli z przyczyn technicznych, niezależnych od Organizatora nie będzie możliwości nadania programu z miejsca wskazanego przez Zwycięzcę.
F. Odbiór Nagród.
1. Nagroda zostanie wydana w miejscu i terminie ustalonym pomiędzy Zwycięzcą a Organizatorem.
G. Postanowienia końcowe.
1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy zwycięzca Nagrody spełnia warunki określone w Regulaminie Konkursu, a także warunki określone w przepisach prawa związanych z realizacją Nagrody. W tym celu może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów, jak również podania adresu zamieszkania i numeru telefonu kontaktowego. Może również postawić wymóg obecności pod numerem kontaktowym w ustalonym czasie. Niespełnienie warunków Konkursu lub wynikających z przepisów prawa lub odmowa spełnienia powyższych żądań powoduje wykluczenie danego uczestnika z Konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do nagrody i jakichkolwiek innych roszczeń w stosunku do Organizatora i Fundatora, jak również uprawnia Organizatora do odmowy przyznania lub wydania Nagrody.
2. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Uczestników Konkursu jest Organizator. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora dla celów organizacji Konkursu oraz wydania przyznanych Nagród. Uczestnik może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia. Zgłaszając udział w Konkursie i biorąc w nim udział Uczestnik, jego rodzic bądź opiekun, potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie.
3. Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać do Organizatora na jego adres na piśmie wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zaistnienia podstawy reklamacji, pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń takiego Uczestnika w związku z jego udziałem w Konkursie, a w każdym razie nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia Konkursu, albo w terminie 7 dni od dnia otrzymania odpowiedzi na reklamację, jeżeli została ona zgłoszona w terminie.  Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Komisja Konkursowa.
4. Zgłaszając udział w Konkursie i biorąc w nim udział uczestnik, jego rodzic bądź opiekun podporządkowuje się postanowieniom Regulaminu Konkursu i wyraża zgodę na jego treść.
5. Regulamin Konkursu jest dostępny dla Uczestników w siedzibie Organizatora.,