REGULAMIN

REGULAMIN KONKURSU

„WYGRAJ ZESTAW KINA DOMOWEGO”(DALEJ „REGULAMIN”)

A Postanowienia ogólne.
1. Konkurs „Wygraj zestaw kina domowego” (zwany dalej „Konkursem”) jest organizowany przez ZET Premium Sp. z o. o z siedziba w Warszawie przy ul. Żurawiej 8, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000112971, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 526-21-25-395 oraz numer statystyczny REGON 012921558, z kapitałem zakładowym w wysokości 19.070.000,00  PLN (dalej „Organizator”) na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Fundatorem nagród w konkursie jest Imperial CinePix Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (02-222), al. Jerozolimskie 179  (dalej „Fundator”).
3. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne z wyłączeniem: 
a) pracowników oraz stron umów cywilnoprawnych zawieranych przez Organizatora, Eurozet Sp. z o. o., Fundatora lub spółek zależnych od powyżej wymienionych;
b) innych osób, które brały udział w organizowaniu Konkursu;
c) osób najbliższych wobec osób wymienionych w lit. a) i b) powyżej, to jest osób będących wobec takiej osoby małżonkiem, wstępnym, zstępnym, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu;
d) osób, które w okresie 12 miesięcy poprzedzających zgłoszenie do Konkursu, wygrały w wyniku udziału w konkursach organizowanych przez Organizatora w Programach Radiowych Nagrody o łącznej wartości brutto przekraczającej średnie miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej, podane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w odniesieniu do ostatniego kwartału;
e) osób małoletnich, osoby te mogą brać udział w Konkursie wyłącznie za zgodą prawnych opiekunów.

B. Czas trwania Konkursu.
Konkurs zostanie zorganizowany i przeprowadzony na antenie Radia ZET w programie Multikino ZETka w terminie od dnia 4 marca 2013 roku do dnia 8 marca 2013 roku (dalej: „Czas trwania Konkursu”).W Czasie trwania Konkursu odbędzie się pięć rund (dalej „Runda”).

C. Komisja Konkursowa.
Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz dokonania wyboru zwycięzców Konkursu, rozpatrywania oraz interpretacji Regulaminu, Organizator powoła Komisję Konkursową. W skład Komisji Konkursowej wejdą osoby delegowane przez Organizatora.

D. Nagrody.
1. Nagrodami w Konkursie (dalej „Nagrody”) są:a. 5 (pięć) zestawów kina domowego Sony BDV-N890W.CEL, każdy o wartości 2.066,40 zł (słownie: dwa tysiące sześćdziesiąt sześć 40/100) brutto (dalej „Nagroda Główna”); b. 5 (pięć) nagród pieniężnych, każda o wartości 230,00 zł (słownie: dwieście trzydzieści złotych) stanowiących równowartością podatku od wygranej (dalej „Nagroda Pieniężna”);c. 15 (piętnaście) płyt BD z filmem „Skyfall” (dalej „Nagroda Dodatkowa”).
2. W każdej Rundzie przyznana zostanie jedna Nagroda Główna wraz z Nagrodą Pieniężną oraz trzy Nagrody Dodatkowe.
3. Każdemu uczestnikowi Konkursu przysługuje jednorazowe prawo do wygrania Nagrody, każdego rodzaju.
4. Jakiekolwiek roszczenia uczestników Konkursu z tytułu nieotrzymania Nagród, które nie zostały im przyznane, są wyłączone.

E. Warunki uczestnictwa i przebieg Konkursu.
1. W każdej Rundzie prowadzący program zada pytanie konkursowe (dalej „Pytanie konkursowe”) bądź zadanie konkursowe (dalej „Zadanie konkursowe”). Każda osoba udzielająca odpowiedzi na Pytanie konkursowe bądź Zadanie konkursowe staję się uczestnikiem Konkursu (dalej „Uczestnik”) i czyni to we własnym imieniu.
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest jak najszybsze udzielenie prawidłowej odpowiedzi na Pytanie konkursowe poprzez wysłanie maila na adres wskazany przez prowadzącego z równoczesnym podaniem swoich danych osobowych tj.: imię, nazwisko oraz telefon kontaktowy (dalej: „Dane”) bądź przesłanie odpowiedzi na Zadanie konkursowe na wskazany przez prowadzącego mail wraz z Danymi.
3. W każdej Rundzie w której należało odpowiedzieć na Pytanie konkursowe pierwsza osoba, która udzieli poprawnej odpowiedzi otrzymuję Nagrodę Główną wraz z Nagrodą Pieniężną oraz Nagrodę Dodatkową, kolejne dwie osoby otrzymują Nagrody Dodatkowe (dalej „Zwycięzcy”).
4. W każdej Rundzie w której należało odpowiedzieć na Zadanie konkursowe spośród wszystkich odpowiedzi Komisja konkursowa wybierze trzy najciekawsze w kolejności od 1 do 3 a jego autorom przyzna Nagrody, w pierwszej kolejności zostanie przyznana Nagroda Główna wraz z Nagrodą Pieniężną i Nagrodę Dodatkową, następnie Nagrody Dodatkowe (dalej „Zwycięzcy”).
5. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji Danych uczestników Konkursu podanych w nadesłanych zgłoszeniach. 
6. Przedstawiciel Organizatora oddzwoni do Zwycięzców z prośbą o przekazanie swoich danych korespondencyjnych celem przesłania wygranej Nagrody. Brak możliwości skontaktowania się ze zwycięzcą w terminie określonym przez przedstawiciela Organizatora lub brak możliwości uzyskania Danych będzie jednoznaczny z rezygnacją z Nagrody.
F. Odbiór Nagród.
1. Nagrodę Główną wraz z Nagrodą Pieniężną wydaję Fundator w miejscu i terminie wskazanym przez Fundatora jednak nie później niż w ciągu 30 dni od dnia zakończenia Konkursu.
2. Odbiór Nagród Dodatkowych następuje osobiście w siedzibie Organizatora, w sposób wskazany przez Organizatora lub też Nagroda ta zostanie wysłana do Zwycięzców Konkursu pocztą na adres wskazany przez te osoby zgodnie z pkt. E 6 Regulaminu, w terminie nie później niż w ciągu 30 (trzydziestu) dni od dnia zakończenia Konkursu, wedle wyboru Organizatora.
3. W wypadku, gdy odbiór Nagród Dodatkowych następuje osobiście w siedzibie Organizatora, nie zgłoszenie się do siedziby Organizatora, w celu odebrania Nagrody, w terminie wskazanym w pkt. F2 Regulaminu oznacza wygaśnięcie prawa do tej Nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora i Fundatora.
3. Podatek dochodowy od Nagrody obciąża zwycięzcę zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. 10.51.307 j.t. z późn. zm.)
4. Fundator, w przypadku, gdy powstanie taki obowiązek, zgodnie z art. 30 ust.1 pkt. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. 10.51.307 j.t. z późn. zm.), przed wydaniem Nagród zwycięzcom Konkursu, obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy od wartości Nagrody w wysokości 10%.

G. Postanowienia końcowe.
1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy zwycięzca Nagrody spełnia warunki określone w Regulaminie Konkursu, a także warunki określone w przepisach prawa związanych z realizacją Nagrody. W tym celu może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów, jak również podania adresu zamieszkania i numeru telefonu kontaktowego. Może również postawić wymóg obecności pod numerem kontaktowym w ustalonym czasie. Niespełnienie warunków Konkursu lub wynikających z przepisów prawa lub odmowa spełnienia powyższych żądań powoduje wykluczenie danego uczestnika z Konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do nagrody i jakichkolwiek innych roszczeń w stosunku do Organizatora i Fundatora, jak również uprawnia Organizatora do odmowy przyznania lub wydania Nagrody.2. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Uczestników Konkursu jest Organizator. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora dla celów organizacji Konkursu oraz wydania przyznanych Nagród. Uczestnik może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia. Dane osobowe Uczestników Konkursu mogą być przekazane Fundatorowi Nagród oraz innym podmiotom trzecim, w celu wykonania przez niego obowiązków wynikających z Regulaminu Konkursu. Zgłaszając udział w Konkursie i biorąc w nim udział Uczestnik, jego rodzic bądź opiekun, potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie.
3. Reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać na piśmie do Organizatora na jego adres wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zaistnienia podstawy reklamacji, a w każdym razie nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia Konkursu, albo w terminie 7 dni od dnia otrzymania odpowiedzi na reklamację, jeżeli została ona zgłoszona w terminie.  Reklamacje zgłoszone w tym trybie rozstrzyga Komisja Konkursowa. Organizator nie będzie rozpatrywał reklamacji zgłoszonych po terminie określonym powyżej, a Uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia roszczeń na drodze sądowej
4. Zgłaszając udział w Konkursie i biorąc w nim udział uczestnik, jego rodzic bądź opiekun podporządkowuje się postanowieniom Regulaminu Konkursu i wyraża zgodę na jego treść.
5. Regulamin Konkursu jest dostępny dla Uczestników w siedzibie Organizatora oraz na www.radiozet.pl.